ALGEMENE VOORWAARDEN
 

Artikel 1 – Definities 

 1. Uitvaartopleiding Puur Aandacht, gevestigd te Borne, KvK-nummer 59736127, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opleider. 
 2. De wederpartij van opleider wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als cursist. 
 3. Partijen zijn opleider en cursist samen. 
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot de opleiding tussen partijen. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens uitvaartopleiding Puur Aandacht. 
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.  
 3. Berichtgeving aan de cursisten gebeurt schriftelijk, via e-mail of brief.
 4. De overeenkomst bevat voor opleider steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.     
 5. Bij aanmelding geeft de deelnemer via een vinkje op het aanmeldformulier en/of de betaalpagina aan dat men kennis heeft genomen en akkoord is met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Aanmelding

 1. De aanmelding voor Uitvaartopleiding Puur Aandacht geschiedt online, door middel van een aanmeldformulier op de website. Indien het formulier niet juist en/of onvolledig is ingevuld wordt deze niet in behandeling genomen. 

Uitvaartopleiding Puur Aandacht stuurt de cursist middels e-mail een bevestiging van de aanmelding. Deze bevestiging maakt de aanmelding geldig.

De cursist ontvangt een studieovereenkomst.

Na ontvangst van de studieovereenkomst bevestigd de cursist de deelname door de overeenkomst te ondertekenen en te retourneren aan Uitvaartopleiding Puur Aandacht.

De wettelijke bedenktermijn van 14 dagen gaat vanaf dat moment in werking.

Wanneer de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen zijn verstreken, treden de annuleringsvoorwaarden in werking.

 1. Uitvaartopleiding Puur Aandacht houdt zich het recht om ook na de bevestiging de (les)locatie en datum van de praktijkdag te wijzigen.
 2. Uitvaartopleiding Puur Aandacht hanteert een minimum en een maximum aantal cursisten. Bij te weinig belangstelling kan de opleider besluiten om de Uitvaartopleiding Puur Aandacht niet door te laten gaan. De cursist krijgt hiervan zo spoedig mogelijk bericht via de e-mail. 

Artikel 4 – Betaling

 1. Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betaalt cursist niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is uitvaartopleiding Puur Aandacht gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat cursist aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan (de factuur dienst betaald te zijn voor aanvang van de opleiding). 
 3. Blijft cursist in gebreke, dan zal opleider tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  
 4. Weigert cursist zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door opleider, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan opleider (Uitvaartopleiding Puur Aandacht) te betalen.  

Artikel 5 – Aanbiedingen en offertes 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig, gedurende het termijn van aanvaarding dat is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven cursist bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 

Artikel 6 – Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen.
 2. De op de website genoemde bedragen zijn inclusief de op de website genoemde onderdelen. 
 3. De cursist geeft op het aanmeldformulier van uitvaartopleiding Puur Aandacht de juiste adresgegevens aan voor de facturatie. De factuur dient betaald te zijn voor aanvang van de opleiding. 
 4. Na overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen volgt een schriftelijke herinnering met daarin een verlengde betalingstermijn van 7 dagen. Indien deze termijn is verlopen, schakelt uitvaartopleiding Puur Aandacht een incassobureau in. De kosten daarvoor zijn voor rekening van de cursist.
 5. Indien de factuur niet is betaald, ontvangt de cursist geen toegang tot de e-learning, de praktijk- en stagedagen van Puur Aandacht.

Artikel 7 – Intrekking opdracht / Annulering

 1. Het staat de cursist vrij om de opleiding Puur Aandacht te annuleren, dit dient schriftelijk te gebeuren. Na bevestiging van de opleiding Puur Aandacht is de annulering pas definitief.   
 2. Na het tekenen van de studieovereenkomst geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. De volgende annuleringsvoorwaarden gelden: 
 • Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding Puur Aandacht vindt geen restitutie plaatst.                                                            

Artikel 8 – Uitvoering van de studieovereenkomst 

 1. Uitvaartopleiding Puur Aandacht voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. De gesloten overeenkomst leiden tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
 2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij ziekte van de docent of bij calamiteiten zorgt opleiding Puur Aandacht voor vervanging of een vervangende datum. Uitvaartopleiding Puur Aandacht streeft ernaar de opleiding, praktijkdagen en stage te allen tijde door te laten gaan. Mocht het toch onverhoopt geen doorgang kunnen vinden, heeft opleiding Puur Aandacht de inspanningsverplichting om een vervangend alternatief aan te bieden.

Artikel 9 – Praktijkdagen

Tussen Uitvaartopleiding Puur Aandacht en de cursist worden afspraken gemaakt over de inhoud van de praktijkdagen en de locaties. De cursist dient, om het certificaat van deelname te behalen, deel te nemen aan deze twee praktijkdagen. Puur Aandacht houdt zich het recht voor om de locatie van de  praktijkdagen te wijzigen.

Artikel 10 – Stage

Tussen Uitvaartopleiding Puur Aandacht en de cursist worden afspraken gemaakt over de omvang en de inhoud van de stage. Tevens worden afspraken gemaakt bij welke uitvaartonderneming stage wordt verricht. Middels een stageovereenkomst worden de afspraken tussen stagebieder en cursist vastgelegd.  Van de cursist wordt tijdens de stage een professionele opstelling verwacht.  

Artikel 11 – Contractduur opdracht

De overeenkomst tussen Uitvaartopleiding Puur Aandacht en de cursist wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij de partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen. Op de studieovereenkomst staat de aanvangsdatum vermeld. 

Artikel 12 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van opleider in de nakoming van enige verplichting jegens cursist niet aan opleider kan worden toegerekend in geval van een van de wil van opleider onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens cursist geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van opleider kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.  
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan opleider niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang opleider niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  
 3. Opleider is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als opleider als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 13 – Garantie 

Partijen zijn een overeenkomst met een dienstverlenend karakter aangegaan, welke voor Uitvaartopleiding Puur Aandacht enkel een inspanningsverplichting bevat en dus geen resultaatsverplichting. 

Artikel 14 – Hoofdelijke aansprakelijkheid

Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de onderhavige overeenkomst. 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid 

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.  
 2. Aan de website of andere communicatiemiddelen van Uitvaartopleiding Puur Aandacht kunnen geen rechten worden ontleend. Het beeldmateriaal, tekst en content blijft ten allen tijde eigendom van Uitvaartopleiding Puur Aandacht.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als opleider aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door opleider bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken. 
 4. Uitvaartopleiding Puur Aandacht is niet aansprakelijk voor haar toe te rekenen indirect schade. 
 5. De cursist vrijwaart opleider tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de dienstverlener geleverde goederen en/of diensten. 

Artikel 16 – Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt opleiding Puur Aandacht alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc. 
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van opleider of andere docenten worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt. 
 3. Cursist verplicht zich tot geheimhouding van de door opleider of andere docenten aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. 

Artikel 17 – Geheimhouding

 1. Cursist houdt de informatie (in welke vorm dan ook) die hij van opleider of andere docent ontvangt en alle andere informatie betreffende opleider waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de opleider schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat cursist de genoemde informatie ook geheimhoudt. 
 2. Uitvaartopleiding Puur Aandacht is gehouden tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de deelnemer jegens derden. Puur Aandacht zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de deelnemer. 
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van vijf jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 18 – Klachtplicht

 1. Uitvaartopleiding Puur Aandacht heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is de opleider telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door de opleider binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden door de opleider per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten. 
 2. De opleider doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket/ praktijkdagen/ stagedagen te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen. Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de opleider. Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling van artikel 21.

Artikel 19 –  Geschillen

 1. Geschillen worden ten alle tijden vertrouwelijk behandeld. Bij verschil van mening tussen Uitvaartopleiding Puur Aandacht en de cursist omtrent zaken die de opleiding aangaan, waaronder het functioneren van de cursist binnen de opleiding en de beoordeling daarvan, zal in eerste instantie in onderling overleg tussen Uitvaartopleiding Puur Aandacht en de cursist worden getracht tot een oplossing te komen. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kan de student zich wenden tot de directeur van Uitvaartopleiding Puur Aandacht, Daniëlle Langkamp. De klacht moet schriftelijk worden ingediend. De directeur zal uiterlijk binnen vier weken reageren. De klachtafhandeling wordt geregistreerd en deze registratie wordt gedurende minimaal 5 jaar bewaard. Uiterlijk binnen acht weken na indiening moet de klacht zijn afgehandeld. Is er meer tijd nodig, dan wordt de cursist hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld.
 2. Indien de klager niet tevreden is met de uitkomst van de oplossing van de klacht, kan de klager zich wenden tot de externe klachtbehandelaar. Dit is een onafhankelijk instelling zijde: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) die geen functionele banden met Uitvaartopleiding Puur Aandacht heeft.

  De gegevens van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) zijn:

 • www.onderwijsgeschillen.nl
 • Adres: Gebouw Woudstede, Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht
 • 030-2809590
 • info@onderwijsgeschillen.nl 
 • Coördinator klachtencommissie: Olga Luiken
 1. De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) zal de klacht opnieuw bekijken en beoordelen.  Klachten worden binnen drie maanden afgehandeld. Als er een langere termijn nodig is om onderzoek te doen, zal de klachtbehandelaar beide partijen hiervan op de hoogte stellen en een nieuwe datum aangeven waarop hij uitspraak doet.
 2. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor Puur Aandacht bindend voor de klager en de ontvanger; eventuele consequenties worden door ons binnen twee weken na het besluit afgehandeld. De klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld en binnen vier weken wordt er op de klacht gereageerd. De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en deze registratie wordt gedurende minimaal 5 jaar bewaard.
 3. Het indienen van een geschil of klacht ontslaat de deelnemer niet van betalingsverplichtingen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Tussen partijen, Uitvaartopleiding Puur Aandacht en de cursist, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Uitvaartopleiding Puur Aandacht is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.